Course Fees 2022

Note: Taxes Extra

Course Name Duration Price
Tibetan Sound Healing LEVEL - 1 2 Days 220 Euros
Tibetan Sound Healing LEVEL - 2 2 Days 290 Euros
Tibetan Sound Healing LEVEL - 3 2 Days 500 Euros
Tibetan Sound Healing LEVEL - 4 2 Days 500 Euros
Tibetan Sound Healing LEVEL - 5 2 Days 500 Euros
Sound Healing Teacher Training Course 11 Days 1960 Euros
Reiki LEVEL 1 & 2 2 Days 220 Euros
Reiki Master Level 2 Days 290 Euros
Reiki Grand Master Level 2 Days 500 Euros
Reiki Teacher Training Course 11 Days 1200 Euros
Chakra Healing Course 5 days (2 hours daily) 350 Euros
Crystal Healing Course 5 Days 350 Euros
Aromatherapy Course 5 Days 350 Euros
Tarot Reading Course 6 Days 600 Euros
Numerology Course 6 Days 600 Euros
Dowsing 1 Day 65 Euros
Reiki Healing Session 1 Hour 35 Euros
Sound Healing Session 1 Hour 35 Euros
Reiki Healing Session 1 Hour 35 Euros
Chakra Healing Session 1 Hour 35 Euros
Tarot & Numerology Session 30 Minutes 35 Euros